Terms of Service

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด” บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำนิยาม

ภายในข้อกำหนดฉบับนี้
(ก) “แอปพลิเคชัน” หมายความว่า แอปพลิเคชัน ชื่อว่า AriCoin ซึ่งดำเนินการและให้บริการในลักษณะ เหรียญอารี ที่แปลงความโอบอ้อมอารีในชุมชนให้เกิดเป็นค่าสกุลเงินที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยการเริ่มทดลองใช้เหรียญอารี (AriCoin) หรือสกุลเงินจำลอง ซึ่งเป็นระบบคูปอง (Token System) ที่ได้จากการนำขยะรีไซเคิลมาแลกเพื่อรับสิทธิพิเศษภายในชุมชน
(ข) “เจ้าของแอปพลิเคชัน” หมายความว่า AriAround โครงการจัดทำต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในงาน Bangkok Design Week 2021 พื้นที่อารีย์-ประดิพัทธ์ ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน)
(ค) “ผู้ใช้งาน” หมายความว่า ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ สมาชิก ของแอปพลิเคชัน หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงแอปพลิเคชัน ไม่ว่าการเยี่ยมชม การใช้ การเป็นสมาชิก หรือการเข้าถึงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด และไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม
(ง) “เนื้อหา” หมายความว่า ข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนต์ เสียง สิ่งบันทึกเสียง การออกแบบ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือการสื่อสารไม่ว่าในลักษณะใดและวิธีใดๆ ในแอปพลิเคชัน และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 2 การอนุญาตให้ใช้งานแอปพลิเคชัน

โดยที่เจ้าของแอปพลิเคชันได้เปิดให้ใช้งานซึ่งแอปพลิเคชัน ตามข้อกำหนดฉบับนี้ และผู้ใช้งานมีความประสงค์จะใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยในการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้ โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับบนี้แล้วทั้งสิ้น ในการนี้ เจ้าของแอปพลิเคชันจึงอนุญาตให้ผู้ใช้งาน ใช้งานแอปพลิเคชัน ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดฉบับนี้

ข้อ 3 ข้อห้ามการใช้งานแอปพลิเคชัน

ไม่ว่าในกรณีใดๆในการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ใช้งานแอปพลิเคชัน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย คำพิพากษาศาล หรือคำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐ
(ข) กระทำการใดๆ ที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือจารีตประเพณี
(ค) กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของเจ้าของแอปพลิเคชัน หรือบุคคลอื่น
(ง) กระทำการใดๆ ที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผยหรือการให้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(จ) กระทำการใดๆ ที่รบกวนการทำงานของระบบแม่ข่าย ชุดคำสั่ง หรือระบบเครือข่ายของแอปพลิเคชัน

ข้อ 4 บัญชีผู้ใช้

ในการใช้งานแอปพลิเคชัน เจ้าของแอปพลิเคชันอาจจัดให้มีบัญชีผู้ใช้ของแต่ละผู้ใช้ ตามที่ผู้ใช้งานร้องขอในแต่ละคราว โดยที่เจ้าของแอปพลิเคชันมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ อนุมัติเปิดบัญชีให้ผู้ใช้ กำหนดประเภทบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละประเภทบัญชีผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ใช้บัญชีนั้น
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลใดๆของตนไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และตกลงจะไม่ยินยอมให้ รวมถึงใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีของผู้ใช้งาน
ในกรณีที่มีการใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้งานตกลงและรับรองว่าการใช้งานโดยบุคคลอื่นดังกล่างได้กระทำในฐานะตัวแทนของผู้ใช้งานและมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำเองทั้งสิ้น

ข้อ 5 การเก็บและให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงให้ เจ้าของแอปพลิเคชันมีสิทธิจัดเก็บ ประมวลผล นำไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานให้ไว้แก่เจ้าของแอปพลิเคชัน อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ กลุ่มอาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และตำแหน่งที่อยู่ของอุปกรณ์การใช้งานแอปพลิเคชัน
โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ เพื่อการยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ เป็นฐานข้อมูลในการประมวลผลและปรับปรุงคุณภาพของแอปพลิเคชัน และพัฒนาการจัดงานหรือกิจกรรมของเจ้าของแอปพลิเคชันตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยที่ผู้ใช้งานมีสิทธิเข้าถึง ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง โอนย้าย ปฏิเสธ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่เจ้าของแอปพลิเคชันได้ และไม่ว่าเวลาใด ผู้ใช้งานอาจถอนความยินยอมการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานดังกล่าวได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือสิทธิของเจ้าของแอปพลิเคชัน
ในกรณีที่เจ้าของแอปพลิเคชันนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานออกใช้ประโยชน์ เจ้าของแอปพลิเคชันตกลงจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความเดือดร้อนและความรำคาญแก่เจ้าของข้อมูล และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกในลักษณะที่อาจระบุตัวตนของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลได้ เว้นแต่ เป็นการใช้และเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือ โดยคำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ

ข้อ 6 คำรับรองและหน้าที่ของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานมีหน้าที่และให้คำรับรองต่อเจ้าของแอปพลิเคชัน ว่าจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ใช้งานและตลอดจนเงื่อนไขของข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และโดยในการเข้าเยี่ยมชม ใช้งาน หรือการเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น
(ข) ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นสัญญาฉบับบหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันและสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายระหว่างเจ้าของแอปพลิเคชัน และผู้ใช้งาน
(ค) ผู้ใช้งานจะดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควร ให้พนักงานของผู้ใช้งาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้ช่วย หรือที่ปรีกษา หรือตัวแทนใดๆ ของผู้ใช้งาน (ถ้ามี) ปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้โดยเคร่งครัดด้วย
(ง) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานตกลงจะปกป้องด้วยความพยายามอย่างที่สุด ไม่ให้เจ้าของแอปพลิเคชันเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว
(จ) ในกรณีที่เจ้าของแอปพลิเคชันมีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่เจ้าของแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

ข้อ 7 เนื้อหาของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานอาจสามารถแสดงเนื้อหาของผู้ใช้งานภายในแอปพลิเคชันได้ ไม่ว่าจะมีการจำกัดสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ใช้งานตกลงจะ
(ก) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ความลับทางการค้า สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิในชื่อเสียง
(ข) ไม่แสดงเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การสนับสนุนความรุนแรง และการกระทำผิดกฎหมาย
(ค) ไม่แสดงเนื้อหาใดๆที่น่าสงสัย หยาบคาย หลอดลวง ล่อลวงหรือชี้แนะในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานรายอื่น หรือให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย
(ง) ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นความลับที่เป็นของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
(จ) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นเท็จ ไม่ว่าการแสดงเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม
(ฉ) ไม่แสดงเนื้อหาที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม ฯลฯ

ข้อ 8 การปฏิบัติผิดข้อกำหนดของผู้ใช้งาน

ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ คำรับรองของผู้ใช้งานที่ให้ไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆที่เจ้าของแอปพลิเคชันได้แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบไม่ว่าโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง
(ข) ผู้ใช้งานใช้งานแอปพลิเคชันไปในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
(ค) ผู้ใช้งานกระทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่แอปพลิเคชัน เจ้าของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานรายอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก
(ง) ผู้ใช้งานประทำการใดๆ ที่เจ้าของแอปพลิเคชันพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม

เจ้าของแอปพลิเคชัน โดยดุลพินิจของเจ้าของแอปพลิเคชันแต่เพียงผู้เดียว อาจดำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) ส่งหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ใช้งาน แก้ไขการกระทำ พฤติกรรมดังกล่าว
(ข) ระงับการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง โดยจะมีการกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ
(ค) ยกเลิกสิทธิการใช้หรือการเข้าถึงแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่เจ้าของแอปพลิเคชัน ระงับการใช้งานหรือยกเลิกสิทธิการใช้ หรือการเข้าถึงแอปพลิเคชัน ตามข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า เจ้าของแอปพลิเคชัน ไม่มีความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดฉบับนี้

ข้อ 9 ความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า เจ้าของแอปพลิเคชันอาจระงับการใช้งานแอปพลิเคชันไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งาน ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเปิดให้ใช้งานแอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบำรุงรักษาระบบแม่ข่าย (Server Maintenance)
(ข) การปรับปรุงและพัฒนาระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานแอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปรับปรุงชุดคำสั่งของแอปพลิเคชัน (Update) การปรับปรุงชุดคำสั่งของระบบ (Firmware Update)
(ค) เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานแอปพลิเคชัน ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้น ไม่ว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้นจะอยู่ในความครอบครองของเจ้าของแอปพลิเคชัน หรือบุคคลภายนอกก็ตาม
(ง) เหตุสุดวิสัย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระบบติดต่อสื่อสารขัดข้อง อุบัติเหตุ อุบัติภัย เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การบังคับให้หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คำสั่งของรัฐบาล

ข้อ 10 การช่วยเหลือ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีข้อสงสัย ข้อสอบถาม เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวผู้ใช้งานเองได้ที่ www.ariaround.com และสอบถามได้ที่ hello@ariaround.com

ข้อ 11 การยกเว้นความรับผิด

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือภายในแอปพลิเคชัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่เจ้าของแอปพลิเคชัน จะ
(ก) รับประกัน ความเสถียร ความเชื่อถือได้ ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้งาน ความปลอดภัย ข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน
(ข) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานในการใช้แอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายแต่อุปกรณ์ ระบบ ที่ผู้ใช้งานใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือการสูญหายของข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ใช้งาน สิทธิและชื่อเสียงของผู้ใช้งาน ยกเว้น ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของแอปพลิเคชัน
(ค) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าผู้ใช้งานจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม
(ง) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (Hacker) อาชญากรคอมพิวเตอร์

ข้อ 12 ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาของเจ้าของแอปพลิเคชัน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบ ระบบงานใด ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันและที่ใช้งานบนแอปพลิเคชัน ไม่ว่าระยะเวลาใด เป็นลิขสิทธิ์เด็ดขาดของเจ้าของแอปพลิเคชันทั้งสิ้น
ผู้ใช้งานมีสิทธิใช้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพิกถอนได้และอย่างไม่สามารถโอนแก่กันได้ ตราบเท่าที่เจ้าของแอปพลิเคชันอนุญาตให้ใช้ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดฉบับบนี้เท่านั้น และไม่ว่า ณ เวลาใดๆ ไม่มีข้อตกลงใดในข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือปริยาย ที่เป็นการโอนสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ข้อ 13 การเก็บรักษาความลับ

ในการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากเจ้าของแอปพลิเคชันหรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อการใช้งานแอปพลิเคชันตามข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างสาธารณะหรือไม่มีเจตนาให้ถูกเปิดเผยอย่างทั่วไป ณ ขณะที่เปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้งานตกลงจะรักษาข้อมูลของเจ้าของแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าของแอปพลิเคชันไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของแอปพลิเคชันก่อนล่วงหน้า

ข้อ 14 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เจ้าของแอปพลิเคชันอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตวามในข้อกำหนดฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตา และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยเจ้าของแอปพลิเคชันจะแจ้งใช้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว และให้ถือว่าข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้ด้วย

ข้อ 15 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 16 การโอนสิทธิ์

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามข้อกำหนดฉบับนี้ให้แก่บุคคลใด โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของแอปพลิเคชันเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 17 การสละสิทธิ

การที่เจ้าของแอปพลิเคชันไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถึอว่าเจ้าของแอปพลิเคชันสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่เจ้าของแอปพลิเคชันใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วยหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือคราวอื่นด้วย

ข้อ 18 การบอกกล่าว

ผู้ใช้งานตกลงให้คำบอกกว่าหรือหนังสือซึ่งเจ้าของแอปพลิเคชันต้องแจ้งให้แก่ตนภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้จะถือได้ว่ามีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังผู้ใช้งานโดนระบุไว้ ณ หน้าแรกของแอปพลิเคชัน

ข้อ 19 กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 20 การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อกำหนดฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลประเทศไทย